برگزاری کلاس های آموزشی امداد هسته فرهنگی جوان نشاط و پویایی

این کلاسها باموضوع امدادوکمکهای اولیه درقالب کلاسهای هسته جوان بامربیگری خانم شایسته ابراهیمی درهلال احمربوکان ارائه می شود زمان برگذاری این کلاسها بصورت دوره های اموزشی یک ماهه دراین مکان تشکیل میشودمحتوای این کلاسهااموزش کمکهای اولیه وامدادبه منظوراشنایی بامهارتهای امدادوکمک رسانی می باشد

/ 0 نظر / 19 بازدید